1. Ce activităţi desfăşoară societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.?

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL este persoană juridică română, cu sediul în B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, Sectorul 3, Mun. București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 București a adoptat Hotărârea nr. 281 din data de 07.12.2012, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, date în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 București.
În desfășurarea activității cu respectarea obiectului de activitate, prevăzut în actul constitutiv al societății, în perioada 2013-2014, subscrisa a adjudecat o serie de loturi de teren, inclusiv construcţia Hala Laminor, în suprafaţă totală de 130.750 mp. Imobilul „Hala Laminor”, se află în Lista Monumentelor Istorice, publicată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în anul 2010.
Conform actului constitutiv al societății, administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract identificat sub cod CAEN 6832 reprezintă obiectul principal de activitate, printre obiectele secundare de activitate regăsindu-se inclusiv dezvoltarea imobiliară identificată sub cod CAEN 4110 sau activitatea de lucrări de pregătire a terenului identificată sub cod CAEN 4312. Momentan societatea se află în faza derulării proiectului de <<Reconversie urbană a imobilului “Hala Laminor”>>, aprobat prin HCL Sector 3 nr. 232/15.09.2014 obţinându-se până în prezent Certificatul de urbanism nr.752/25.05.2015 şi Avizul de oportunitate nr. 56/06.11.2015. Ulterior obţinerii Avizului de oportunitate, în data de 23.11.2015 Studiul Istoric și documentaţia aferentă au fost depuse spre analiză şi avizare la Ministerul Culturii – Comisia Naţională a Monumentelor Istorice în vederea obţinerii Planului Urbanistic Zonal pentru – B-dul. Basarabia nr.256/ Sector 3/ Bucureşti. Studiul istoric se constituie ca element de temă esenţial pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal.
În luna decembrie a anului 2016 a fost depus la Ministerul Culturii – Proiectul de expertiză tehnică privind punerea în siguranţă a „Halei Laminor” în aceeaşi lună fiind emis Avizul nr. 511/M/2016 privind punerea în siguranţă a ”Halei Laminor”.
Din data de 20.10.2016, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prestează servicii de administrare a părţilor commune, asimilate Legii 230/2007, pentru 481 de apartamente, imobile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 București.

2. De ce a ajuns societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. să aibă datorii de 48.000.000 RON către Asociatul Unic?

Datorită faptului că nu se cunoaşte cu exactitate durata de implementare a Proiectului de reconversie urbană a “Halei Laminor”, Asociatul Unic a considerat că aportul financiar la capitalul societăţii şi-a atins scopul şi că această sumă putea fi folosită pentru alte proiecte ce se aflau în desfăşurare la nivelul Consiliului Local al Sectorului 3, prin HCLS3 nr. 75/23.04.2015 s-a hotărât reducerea capitalului social al subscrisei.

3. În ce stare se află proiectul de Reconversie Urbană?

Ţinând cont de amploarea „Proiectului” şi de particularităţile pe care le prezintă, în urma studiilor efectuate, a unei valorificări optime a acestui ansamblu de construcţii, şi a HCLS3 nr. 232/15.09.2014, am transmis pentru iniţierea primei faze a proiectului de Reconversie Urbană cereri de ofertă către două prestigioase instituţii specializate în proiecte de anvergură. Cererile de ofertă au fost întocmite respectând legislaţia în vigoare, au fost concrete şi complete. Ele au cuprins detaliat fazele, serviciile, modul de prezentare al ofertelor, modul cum vor fi departajate ofertele, data, ora şi locul unde vor fi depuse, contractul de achiziție de servicii urmând a fi atribuit operatorului economic care va oferta prețul cel mai scăzut și termenul cel mai scurt de livrare. Startul pentru realizarea proiectului de reconversie urbană a imobilului ”Hala Laminor” a început în data de 31.10.2014, prima etapă incluzând: elaborarea studiului de evaluare culturală, realizarea releveului construcțiilor existente, efectuarea măsurătorilor topometrice, realizarea și coordonarea temei de proiectare și elaborarea documentației necesare eliberării certificatului de urbanism, realizarea conceptului, elaborarea documentației necesare obținerii Avizului de Oportunitate.
Certificatul de urbanism nr.752 a fost eliberat de Primăria Municipiului Bucureşti în data de 25.05.2015, iar Avizul de oportunitate nr. 56 a fost eliberat de aceeaşi instituţie în data de 06.11.2015. În vederea elaborării documentaţiei tehnice pentru întocmirea, avizarea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru realizarea Proiectului reprezentând etapa a doua, contractul a fost atribuit tot prin selecţie de oferte. Ulterior obţinerii Avizului de oportunitate, în data de 23.11.2015 Studiul Istoric şi documentaţia aferentă au fost depuse spre analiză şi avizare la Ministerul Culturii – Comisia Naţională a Monumentelor Istorice în vederea obţinerii Planului Urbanistic Zonal pentru – B-dul. Basarabia nr.256/ Sector 3/ București. Deşi documentația a fost depusă la Ministerul Culturii în data de 23.11.2015, în luna iunie a anului 2016 s-a primit adresa nr. DPC 5914 / 12.04.2016 prin care se solicitau completări la documentaţia depusă iniţial pentru a participa la şedinţa din 28.07.2016 a Direcţiei Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii. Planul Urbanistic Zonal pentru – B-dul. Basarabia nr.256/ Sector 3/ Bucuresti este blocat la Ministerul Culturii. In data de 06.02.2017 au fost depuse ultimele completări cerute de Ministerul Culturii pentru Planul Urbanistic Zonal prin adresa nr. DPC 3277/01.11.2016.
În luna decembrie a anului 2016 a fost depus la Ministerul Culturii – Proiectul de expertiză tehnică, privind punerea în siguranţă a „Halei Laminor” înregistrat cu nr. 7072/19.12.2016. Intenţia subscrisei de a restaura, consolida şi de a pune în valoare imobilul din cadrul fostei fabrici de ţevi „Republica” – B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucureşti, fiind exprimată şi reiterată prin adresele cu numerele 341 si 342 din data de 20.12.2016 care au fost transmise atât către doamna Ministru – Corina Şuteu, dl. Mircea Crişan – Preşedinte al Comisiei Zonale 1 a Monumentelor Istorice (înregistrate la Registratura Ministerului Culturii), cât şi pe e-mail către domnii/doamnele Secretar General, Secretar General Adjunct şi Departamentul Comunicare din cadrul Ministerului, cu scopul urgentării implementării Proiectului de punere în siguranţă a Halei Laminor, având în vedere avariile şi degradările constatate, existând pericolul unui colaps iminent şi ridicat pentru corpurile C1-C6. Cererea de ofertă privind întocmirea proiectului de expertiză tehnică pentru punerea în siguranţă a „Halei Laminor” a fost transmisă către 4 societăţi comerciale. Ofertele fiind departajate conform principiilor eficacităţii, eficienţei, economicităţii.
Ulterior primirii ofertelor şi departajării acestora, s-a transmis către toţi ofertanţii răspuns cu cererea de ofertă câştigătoare, dar şi numele celorlalţi ofertanţi şi oferta financiară a acestora pentru realizarea expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a Halei Laminor. Pentru realizarea documentaţiei sus amintite subscrisa a încheiat contractul de prestări servicii de proiectare nr. 310/ 29.11.2016 cu societatea Profesional Construct Proiectare S.R.L. după cum sunt detaliate în: „Oferta de proiectare pentru întocmirea unei expertize tehnice din care să rezulte care sunt zonele cu potenţial risc de degradare structurală a „Halei Laminor” nr. 323/28.11.2016 şi a contractului nr. 310/29.11.2016. Urmare a tuturor celor menţionate mai sus, în data de 28.12.2016 Ministerul Culturii a emis Avizul nr. 511/M/2016, privind punerea în siguranţă a Halei Laminor, înregistrat la sediul subscrisei cu nr. 5/06.01.2017.

4. Ce implică administrarea celor 481 de apartamente?

În completarea celor menţionate anterior, din data de 20.10.2016 societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prestează servicii de administrare a 481 de apartamente, imobile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 București, a părţilor comune asimilate Legii 230/2007 şi colectează sumele datorate de către locatari pentru serviciile de utilități aferente bunei funcționări a imobilelor. Serviciile de utilități cuprind, inclusiv serviciile de apă și canal, gaz, curent electric, salubritate precum și orice alte servicii de utilități necesare bunei funcționări a imobilelor. În baza contractului nr. 256/20.10.2016, încheiat între subscrisa şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prestăm servicii de administrare pentru următoarele imobile:

• Locuințe repartizate cf. Legii 152/1998:
- Aleea Cioplea nr. 3 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;
- Aleea Cioplea nr. 4 - 50 ap., p+4 etaje, o scară;
- Aleea Cioplea nr. 5 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;
- Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 3 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;
- Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 4 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;
- Str. Alexander Von Humboldt nr. 3 - 62 ap., p+4 etaje, 3 scări;
• Locuințe repartizate cf. Legii 114/1996:
- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B1 - 63 ap., p+8 etaje, o scară;
- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B2 - 63 ap., p+8 etaje, o scară;
- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B3 - 63 ap., p+8 etaje, o scară.

Diversificarea activităţii a condus la noi angajări pentru întreţinerea blocurilor: casieri, femei de serviciu şi îngrijitori, de asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii am angajat şi o secretară. Pentru optimizarea activităţii de administrare a blocurilor se foloseşte o platformă on-line, în care sunt introduse cheltuielile şi consumurile, interfaţă în care locatarii îşi pot vedea în timp real, datele proprii şi îşi pot introduce consumul de utilităţi. Se foloseşte un sistem modern de încasare cu imprimantă termică mobile, prin care orice chitanţă este introdusă automat în sistem. S-au deschis conturi bancare pentru fiecare bloc în parte, cu posibilitatea chiriaşilor de a plăti direct în cont costurile întreţinerii. S-au emis carduri pentru fiecare cont astfel încât plata utilităţilor se face direct cu cardul, eliminându-se comisioanele bancare pentru aceste plăţi.


5. Care este procedura prin care se fac achiziţiile?

În cadrul achiziţiilor pe care le face, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. nu are obligaţia de a aplica dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În condiţiile în care subscrisa nu are obligaţia aplicării actului normativ menţionat, achiziţiile pe care le efectuează nu trebuie să se realizeze prin sistemul SEAP, respective, prin aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. are calitatea de entitate auditată, în sensul art.2 lit. j)2 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât cheltuielile pe care le efectuează trebuie să se realizeze cu respectarea principiilor eficacităţii, eficienţei şi economicităţii.
Întrucât asociatul unic al Administrare Active Sector 3 S.R.L. este Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, societatea intră şi sub incidenţa OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

6. Câţi salariaţi are societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.?

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. are un număr de 17 salariaţi, o parte dintre aceştia fiind angajaţi în regim part-time.

7. Care sunt costurile aferente închirierii spaţiului pentru sediului social al societăţii?

Chiria reprezintă contravaloarea în lei, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României de la data emiterii facturii a sumei de 6 €/mp+T,V,A. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. beneficiind de 114 mp. Dar, pentru a reduce costurile cu chiria, s-a semnat un contract de închiriere pentru suprafata de 290 mp în valoare de 1€+TVA/mp. Menţionăm că cei 290 mp (reprezentând o parte din parcarea clădirii East City Tower) sunt proprietatea societăţii Administrare Active Sector 3 SRL.

8. Câte autoturisme deţine societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. şi care sunt costurile lunare aferente?

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. deţine un autoturism Dacia Duster a cărui costuri lunare aproximative sunt de 809,31RON/lună.

9. Care sunt costurile aferente serviciilor de pază pentru bunurile imobile deţinute de societate?

Costurile aferente serviciilor de pază pentru bunurile imobile deţinute de societate sunt în valoare de 25.000 RON/lună pentru cele 3 posturi contractate.

Necesitatea contractării acestor servicii, a fost şi este impusă, atât de mărimea proprietăţii, cât şi de faptul că nu este îngrădită corespunzător. În apropriere aflându-se atât un cămin pentru nefamilişti, cât şi un liceu. Vizibilitatea în anumite zone ale proprietății fiind obstrucţionată. Ţinând cont că aceste construcţii se află într-o stare de degradare destul de avansată, pericolul producerii unor accidente este iminent. Un alt motiv pentru necesitatea contractării serviciilor de pază este furtul obiectelor din fier, care a fost la un nivel ridicat în ultimii ani .

10. Salariaţii societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. beneficiază de prime sau bonificaţii?

Salariaţii societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. nu beneficiază şi nici nu au beneficiat de prime sau bonificaţii.

11. Ce valoare are contractul de consultanţă juridică?

Contractul de asistenţă juridică este în valoare de 1350€/lună+T.V.A. incluzând acordarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică generală în orice problemă (situaţie) litigioasă sau non-litigioasă, administrativă, judiciară sau extrajudiciară, în faţa oricărei instanţe/autorităţi, precum şi în relaţia cu orice persoană fizică sau juridică, fără a se limita la arii de specializare juridică.
Abilitatea de a fi negociatori buni, planificarea atentă în ceea ce privește problemele transmise, creativitatea în găsirea soluţiilor, management-ul bun și respectarea sarcinilor de muncă ne-au fost facile în toate situațiile (exemplificând în acest sens pe lângă asistenţa la negocierea/întocmirea/renegocierea contractelor, asistenţa în cazul controalelor unor instituţii financiare, reprezentarea în justiţie, prin contestarea deciziilor etc ).

12. Cine conduce societatea?

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este administrată de:
- Dl. Popescu Dragoş Ştefan – Preşedinte al Consiliului de Administraţie – licenţiat în “ Economie şi Administrarea Afacerilor – Universitatea Dimitrie Cantemir Bucureşti – “Facultatea de Management Turistic și Comercial”. Din vasta experienţă acumulată, începând cu anul 2006 şi până în prezent, se poate enumera activitatea desfăşurată la Administraţia Prezidenţială – Departamentul Mediul de afaceri – Consilier la cabinetul demnitarului – decorat pentru merite deosebite cu: ”Ordinul naţional pentru merit în grad de Cavaler”, activitatea din Parlamentul României, Camera Deputaţilor – Consilier Cabinet Parlamentar; activitatea din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Consilier Cabinet Ministru; din Asociația Comunitatea – Vicepreşedinte;
- Dl. Corbuleanu Florentin – Membru al Consiliului de Administraţie – masterand al Academiei de Studii Economice Bucureşti – Management public. Din vasta experienţă acumulată, începând cu anul 1987, putem enumera: I.M.G.B./Metalica Bucureşti ocupând funcţia de electrician, Apollo S.A. Bucureşti, ocupând funcţia de Inginer energetic, Tehnorob S.R.L., P&L Tehnorob S.A. şi Tornado Sistems, unde a ocupat funcţiile de Inginer Electrician, Primăria Sector 4 Bucureşti – Director Administrativ, ADPP 4 – Director General / Preşedinte CA, Professional Power – Administrator, ADPB SA – Director General / Preşedinte CA;
- Dl. Fleancu Florin - Membru al Consiliului de Administraţie – cu o vastă experienţă în administraţia publică locală, acumulată prin funcţia de Consilier Local, deţinută în perioada 2012-2016.

13. Există deplasări externe? Care este costul lor?

Nu există deplasări externe efectuate de salariaţii societăţii.